พม.ชุมพร เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันเเละปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายอลงกรณ์ อินทร์น้อย

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการป้องกันเเละปราบปรามการค้ามนุษย์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกัน

เเละปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด เพื่อเป็นผู้จัดการรายกรณีในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ โรงแรมชัยพฤกษ์ รีสอร์ท

จังหวัดนครนายก โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการ
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567


Share: