พม.ชุมพร เเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNDP) และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดงาน “SDG

Localization : Thailand’s Journey TowardsSustainability”

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย

นางปญาณิศ สุพมิตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาแห่ง

สหประชาชาติ(UNDP) และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดงาน “SDG Localization : Thailand’s Journey

TowardsSustainability” ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยมี ฯพณฯ เดวิด เดลี เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

เป็นประธานในการประชุม

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567


Share: