พม.ชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง กรณี เด็กหญิงพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

          วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวพรชนก บุญโพธิ์แก้ว

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นางสาวภาณิชา ธรรมเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกับ นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหาร ส่วนตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง ณ บ้านเลขที่ 263 หมู่ 2 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร กรณี เด็กหญิงกมลทิพย์ กองแก้ว อายุ 5 ปี พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย อาศัยอยู่กับทวดเป็นผู้สูงอายุ ครอบครัวยากจน ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค มีเพียงรายรับจากเบี้ยความพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในการดำรงชีพ
          ในการนี้ ได้ร่วมวางแผนการให้ความช่วยเหลือ โดยมีแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
          1. สนง.พมจ.ชุมพร ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 3,000 บาท
          2. สนง.พมจ.ชุมพร จะประสานไปยังกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อดำเนินการส่งต่อคนพิการเข้ารับการอุปการะในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษาพร้อมฝึกพัฒนาการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป


Share: