พม.ชุมพร ให้ความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน

ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

     นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวณัฐนารี ทองงาม

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาววารุณี พรหมศรี พี่เลี้ยง ลงพื้นที่อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จ

จริงพิจารณาให้ความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ

การศึกษาภาคบังคับ จำนวน 2 ราย

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อบรรรเทาความเดือดร้อนและเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพ

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567


Share: