พม.ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อพม. และดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม ระดับตำบล

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้การกำกับของนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวังใหม่ โดยมีผู้นำท้อง ที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้นำองค์กรเครือข่ายในชุมชนทุกระดับ เข้าร่วมดำเนินการ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกให้นายพรศักดิ์ พิมาน นายกเทศมนตรี ตำบลวังใหม่ เป็นแระธานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล


Share: