พม. มอบเงินกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ กองทุนผู้สูงอายุ

       วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคลให้แก่ผู้สูงอายุ ที่ได้รับการอนุมัติฯ ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่12/2565 จำนวน 8 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 230,000.- บาท พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ การให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดชุมพร

โดยนางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานฯ


Share: