พม. ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 และผู้ตรวจราชการกระทรวง

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 และผู้ตรวจราชการกระทรวง ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร ผ่านระบบ Zoom โดยมีนายชูรินทร์ ขวัญทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้นำเสนอประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน


Share: