พม. ร่วมประชุมการสำรวจข้อมูล ครัวเรือนเปราะบาง ตาม TPMAP

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวปุญญิศา อินทร์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ร่วมประชุม เรื่องการสำรวจข้อมูลครัวเรือนเปราะบางตาม TPMAP ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลท่าแซะ และห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลเนินสันติ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร


Share: