พม. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร  ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบโครงการเงินอุดหนุน ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 10 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,554,990 และเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 252,120 บาท


Share: