พม.ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย พม.

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายระดับกระทรวง ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานฯ


Share: