พม. ร่วมประชุมพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลวังใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางอารีย์ พ้นภัย นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวยุวดี ทองบุญช่วย นักพัฒนาสังคม ร่วมประชุมพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลวังใหม่ โดยมีนายธวัฒน์ คล้ายรุ่ง คณะทำงานเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: