พม.ลงพื้นที่กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือผ่านศูนย์ดำรงธรรม

วันที่ 22 เมษายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือผ่านศูนย์ดำรงธรรม กรณีไม่มีที่อยู่อาศัยเเละอุปกรณ์ประกอบ อาชีพ สำนักงานพัฒนาสังคมจึงพิจารณาให้ความช่วยเหลือดังนี้
1. พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 2,000 บาท เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนในเบื้องต้น
2. แนะนำสิทธิใจการขึ้นทะเบียนคนพิการแก่น้องชายของผู้ร้องและสิทธิในการกู้ยืมเงินทุนประกอบ อาชีพ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3. มอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด ตามโครงการพม. mobile ปันสุข สู่ชุมชน


Share: