พม.ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีร้องขอความช่วยเหลือผ่าน สายด่วน 1300

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวณัฐนารี ทองงาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งขอความช่วยเหลือ เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว ผ่านสายด่วน 1300 จังหวัดชุมพร ในพื้นที่ ต.หลังสวน อ.หลังสวน จำนวน 1 ครอบครัว โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบ ปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน เป็นเงิน 3,000 บาท ต่อไป


Share: