พม.ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพ เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็ง อพม. และดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

วันที่ 26 มกราคม 2565 นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร นายจิรพนธ์ ไต่เป็นสุข นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นางสาวนิภาพร วังชิต นักพัฒนาการเด็ก นายศกร สวัสศรีพนักงานพิมพ์ ระดับ 4 นายนพรัตน์ พึ่งพล จนท.พมจ.ร่วมกับหน่วยงาน One Home ชุมพร ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างความเจ้มแข็งอพม. และดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว โดยมี นายกฤษณ์    สุขแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง นายสุชล ปิ่นละออ กำนันตำบลดอนยาง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำองค์กรและอาสาสมัครต่างๆ ในระดับพื้นที่ เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้คัดเลือกให้ นายเกรียงศักดิ์ แย้มกลิ่น ผู้นำอช.  ดีเด่นจังหวัดชุมพร เป็นประธานกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลดอนยาง


Share: