พม.ลงพื้นที่เพื่อกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการ ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ประจำปี 2565

 วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวปุญญิศา อินทร์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการ ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ประจำปี 2565 โดยมีกลุ่มเเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ช่วยคนพิการ จำนวน 3 คน และคนพิการ จำนวน 4 คน


Share: