พม. ลงพื้นที่เพื่อกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการ ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เพื่อกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการ ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ประจำปี 2565 โดยมีกลุ่มเเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ช่วยคนพิการจำนวน 2 คน และคนพิการจำนวน 9 คน


Share: