พม.ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวนักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้การอำนวยการของนายโชตินรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดชุมพร(นางสาววัชรี ศรีเสือ) มอบหมายนางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นายกิติศักดิ์ ชูกลาง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านครอบครัว และนายอภิรักษ์ เชิดชู ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ (ผู้ใหญ่บ้าน) ลงพื้นที่ ตำบลตากแดด ตำบลวังใหม่ และตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร เยี่ยมครอบครัวนักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น ม.3) จำนวน 7 ราย และ เยี่ยมครอบครัวกลุ่มเปราะบาง จำนวน 4 ราย ซึ่งจังหวัดชุมพร จะดำเนินการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ต่อไป


Share: