พม. ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวเด็ก ที่ประสงค์เข้าร่วมโรงการเพิ่มทักษะอาชีพฯ และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงทททของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งคาวัด หมู่ที่ 16 ตำบลละแม อำเภอละแม เพื่อเยี่ยมครอบครัวเด็ก ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก้นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น ม. 3 ) ของจังหวัดชุมพร จำนวน 4 ราย และดำเนิการโครงการอบรมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ประจำปี 2565 พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ประจำปี 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น /ท้องที่ ผู้นำองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน จำนวน 50 คน


Share: