พม.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ขอความช่วยเหลือ ผ่าน สายด่วน 1300

วันที่ 4 มกราคม 2564 นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมซึ่งขอความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว ผ่านสายด่วน 1300 จังหวัดชุมพร ในพื้นที่ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร จำนวน 1 ราย และ ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 2 ราย โดยสนง.พมจ.ชุมพร พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน เป็นเงิน รายละ 3,000 บาท ต่อไป


Share: