พม.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

วันที่ 18-19 มกราคม 2565 นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวดาวนภา สุพมิตร นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ จากกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล เพื่อสอบข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาให้กู้ยืมเงินฯ จำนวน 11 ราย ประกอบด้วยผู้สูงอายุในพื้นที่ อำเภอเมืองชุมพร 7 ราย อำเภอสวี 2 ราย อำเภอท่าแซะ 1 ราย และอำเภอทุ่งตะโก1 ราย เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการตามขั้นตอน ส่งคำร้อง ผลการสอบข้อเท็จจริง และการพิจารณาให้กู้ยืมเงินฯเบื้องต้น ให้ส่วนกลาง กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินฯ ต่อไป


Share: