พม.ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ หญิงอายุ 60 ปี ร้องผ่านศูนย์ดำรงธรรม

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ ร่วมกับ นายสถานันท์ สมทรัพย์ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ กรณีหญิงอายุ 60 ปี ขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร เนื่องจากไม่ได้ประกอบอาชีพ ร่างกายไม่แข็งแรง มีโรคประจำตัวหลายโรค ต้องการขอรับความช่วยเหลือเป็นข้าวสารอาหารแห้งเพื่อใช้ในการยังชีพ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร พิจารณาให้ความช่วยเหลือดังนี้ 1. ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว 3,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น 2. มอบถุงยังชีพเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค จากเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน 


Share: