พม.ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการ ที่ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 24 มกราคม 2565  นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและใหความช่วยเหลือคนพิการทีประสบปัญหา ทางสังคม จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็น เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ต่อไป


Share: