พม. สนับสนุนกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

วันที่ 20 เมษายน 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบเงินสนับสนุนกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้แทนจาก เทศบาลตำบลบางหมาก เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอบรมส่งเสริมสุขภาพ “ปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงวัยตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง เป็นเงินจำนวน 19,100.-บาท


Share: