พม. อบรมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวนิภาพร วังชิต นักพัฒนาการเด็ก นางสาวจุฑาภรณ์ ด่านกุลชัย จนท.ปฏิบัติงานเด็กแรกเกิด และนายนพรัตน์ พึ่งพล พนักงานพิมพ์ระดับ 3 ลงพื้นที่เทศบาลตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก และองค์การบริหารส่วนตำบล ครน อำเภอสวี เพื่อดำเนินการโครงการอบรมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ประจำปี 2565 พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น /ท้องที่ ผู้นำองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 แห่ง รวมทั้งสิ้น 97 คน เข้าร่วมกิจกรรม


Share: