พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดชุมพร

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ประชุมและติดตามสถานการณ์ การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยจังหวัดชุมพร ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ 7 อำเภอ 53 ตำบล 383 หมู่บ้าน  ทั้งนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระบรมราโชบาย ในการป้องกันและแก้ไขการเกิดภัยธรรมชาติ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวในที่ประชุม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2,995 ถุง ไปมอบแก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และนายอำเภอต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย และลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอสวี จำนวน 5 ครอบครัว ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ สร้างความปลื้มปีติ ที่ต่างได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้


Share: