มอบค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการ ประจำเดือนเมษายน 2564

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพร มอบเช็คเงินสดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการ ประจำเดือนเมษายน 2564 ที่ได้ลงปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 10 ราย ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพร มอบโดยนางสาวปุญญิศา อินทร์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการ คนพิการจังหวัด


Share: