มอบเงินค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ครอบครัวคนพิการ

วันที่ 9 เมษายน 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพร มอบเงินค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ครอบครัวคนพิการที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย และ ไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ จำนวน 4 ราย  ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพร


Share: