มอบเงินค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้แก่ครอบครัวคนพิการที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย และไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 สนง. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบเงินค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้แก่ครอบครัวคนพิการที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย และไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ จำนวน 3 ราย รายละ 40,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยนางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและวามมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานมอบ


Share: