มอบเงินค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ครอบครัวคนพิการ ที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย

วันที่ 14 มกราคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยศูนย์บริการ คนพิการจังหวัดชุมพร มอบเงินค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ครอบครัวคนพิการ ที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย และไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ จำนวน 2 ราย เ ป็นเงิน 40,000 บาท ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพร


Share: