พม.ชุมพร เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ”ส่งเสริมกระบวนงาน

และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นางสาวมาระตี สละรักษ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

“ส่งเสริมกระบวนงานและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ของ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร สป.พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567″ ในระหว่างวันที่ 17 – 22 มีนาคม 2567

ณ สถาบันพระประชาบดี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนการปฎิบัติงานและขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ในสังกัด สป.พม.

ซึ่งนางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯโดยมี นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเปิดการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

และมอบนโยบาย
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567


Share: