ระชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก. พม.) ครั้งที่ 54/2563

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมการ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก. พม.) ครั้งที่ 54/2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ณ ห้อง ประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมฯจังหวัดชุมพร โดยนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน


Share: