ร่วมบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และค้ามนุษย์ด้าน แรงงานในกิจการประมงทะเล ตามคำสั่งจังหวัดชุมพร

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับคณะทำงาน บูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และค้ามนุษย์ด้าน แรงงานในกิจการประมงทะเล ตามคำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 4038/2562 ลงวันที่ 22 พ.ย. 2562 คณะทำงานประกอบด้วยสหวิชาชีพ 19 หน่วยงาน ได้ดำเนินการตรวจเรือประมง ทะเลบริเวณน่านน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยตรวจตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ ของแต่ละหน่วยงาน เรือประมงที่ได้รับการตรวจ จำนวน 9 ลำ ลูกจ้างทั้งสิ้น 46 คน สัญชาติไทย 10 คน สัญชาติพม่า 36 คน ผลการดำเนินการไม่พบการกระทำความผิดการ ใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน


Share: