ร่วมบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ด้านการประมงทะเลแบบบูรณาการ

วันที่ 24 มกราคม 2565 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ตรวจบูรณาการ ร่วมกับคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือ ในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล นำโดยนายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นหัวหน้าคณะทำงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยหน่วยป้องกัน และปราบปรามประมงทะเล เข้าตรวจ สภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน ในกิจการประมงทะเล แบบบูรณาการ ณ บริเวณทะเลอ่าวไทย จังหวัดชุมพร จำนวน 1 ลำ จากการตรวจสอบ พบว่า มีแรงงานประมงทั้งหมด 34 คน เป็นคนไทย 6 คน เมียนมา 28 คน เรือลำนี้ผ่านการตรวจตามข้อปฏิบัติ ที่กฎหมายกำหนด อาทิ เช่น มีทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ บัญชีรายชื่อและหนังสือคนประจำเรือ สมุดบันทึกการทำประมง หลักฐาน การจ่ายค่าจ้าง เวลาพักต่อวันของคนงาน เป็นต้น การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ หรือใช้แรงงานบังคับ


Share: