ร่วมบูรณาการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว และนายจ้าง / สถานประกอบการ

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายภาณุพงศ์ ทวิชศรี ผู้ช่วยปฎิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตรวจบูรณาการร่วมกับชุดคณะทำงานตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ พื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร จำนวน 6 แห่ง จากการตรวจสอบพบแรงงานทั้งหมด จำนวน 63 คนเป็นสัญชาติไทย จำนวน 20 คน และแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา จำนวน 1 คน สัญชาติเมียนมาร์ จำนวน 42 คน ทุกคนมีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง


Share: