ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ

ร่วมร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ครั้งที่ 2/2567 

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ผ่านระบบ Zoom Meetings ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เป้นประธานการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

 

Share: