ร่วมเป็นเกียรติและจัดกิจกรรมออกหน่วยเพื่อให้บริการประชาชน ตามโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ฯ ร่วมเป็นเกียรติและจัดกิจกรรมออกหน่วยเพื่อให้บริการประชาชน 

ตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

โดยมีนายนพพร อุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธาน

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567


Share: