ลงพื้นที่กำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการ

วันที่ 16 มีนาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยศูนย์บริการคนพิการ ลงพื้นที่กำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการ ตำบลสะพลี อำเภอ ปะทิว,ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง,ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ซึ่งในพื้นที่มีผู้ช่วย คนพิการ จำนวน 3 คน ได้ดูแลคนพิการรวมทั้งหมด จำนวน 13 คน


Share: