ลงพื้นที่ช่วยเหลือ 3 เฒ่า

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 แพทย์หญิงพนิดา อนันตเสรีวิทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และสมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดชุมพร นางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับนายก เทศมนตรีตำบลวังใหม่ กำนันตำบลวังใหม่ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง ฐานะยากจน ที่อยู่อาศัยทรุดโทรม เป็นผู้สูงอายุและคนพิการ ในพื้นที่ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 3 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรและสนง.พมจ.ชุมพร พิจารณาให้ความช่วยเหลือดังนี้ 1.เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรมอบถุงยังชีพเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในครัวเรือน 2. พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว ครอบครัวละ 2,000 บาท 3. ร่วมกับเทศบาลตำบลวังใหม่พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ในวงเงิน 22,500 บาท


Share: