ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตาม การเปิดดำเนินกิจการของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม การเปิดดำเนินการของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน เพื่อให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ในพื้นที่อำเภอเมือง ชุมพร จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1. สถานรับเลี้ยงเด็กพรรณีเนอร์เซอรรี่ ต.ตากแดด 2. สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ชุมพรศึกษา ต.วังไผ่ 3. สถานรับเลี้ยงเด็กดวงดาวเนอสเซอรี่ ต.นาทุ่ง ซึ่งสถานเลี้ยงเด็กดังกล่าว มีความพร้อมเปิดดำเนินการได้ และจัดมาตรการป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งติดป้าย และ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์แก่ผู้ปกครองเด็กทราบ


Share: