ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ

วันที่ 23 มีนาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ที่ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดชุมพร และเยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ที่ขอเงิน สงเคราะห์คนพิการ ในอำเภอหลังสวน และอำเภอพะโต๊ะ จำนวน 10 ราย


Share: