ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์กร สาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์กร สาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน 6 องค์กร ในพื้นที่อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบว่าองค์กรฯมีการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร


Share: