ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

          เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวพรชนก บุญโพธิ์แก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพรและนางสาววรัชยา รินทะจะกะ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลท่ามะพลา ลงพื้นที่ หมู่ 7 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือครอบครัวคนพิการ จากกรณีคนพิการขอความช่วยเหลือ จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร ประสงค์ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานจัดสรรเงินทุนมาลงทุนซื้อสินค้ามาค้าขายที่บ้าน และขอความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้กับครอบครัว
          เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ ดังนี้
          1. สนง.พมจ.ชุมพร พิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
          2. พูดคุยให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ
          3. ประสานเทศบาลตำบลท่ามะพลาเพื่อให้การช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องตามภารกิจต่อไป


Share: