ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบช้อเท็จจริง ตรวจสอบอาคารและสุขลักษณะ กรณีขออนุญาตจัดตั้ง และต่ออายุใบอนุญาต สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู ประกอบด้วย ผู้แทนอำเภอในพื้นที่ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ผู้แทนโยธาธิการจีังหวัดชุมพร ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดชุมพร ผู้แทน อปท. ในพื้นที่ ผู้แทนบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก เอกชน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สถานรับเลี้ยงเด็กลูกรักเนอสเซอรี่ ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน และสถานรับเลี้ยงเด็กพรรณีเนอสเซอรี่ ท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อให้สถานรับเลี้ยงเด็กดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก และกฎกระทรวงฯ กำหนด และประกอบการพิจารณาอนุญาตประจำปี ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับทราบข้อมูลข่าวสาร และให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข ให้ดำเนินงานเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ เพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ ในปีต่อไป


Share: