ลงพื้นที่ตรวจแนะนำ การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ประเภทกิจกรรมร้านเสริมสวย ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 14 มกราคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมลงพื้นที่ตรวจแนะนำ การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ประเภทกิจกรรมร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบหลักและมาตรการ เสริม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอละแมจำนวน 6 ร้าน อำเภอพะโต๊ะจำนวน 3 ร้าน รวม 9 ร้าน จากการลงพื้นที่พบว่าผู้ประกอบการยังคงปฏิบัติ ตามมาตรการควบคุมตามที่ภาครัฐกำหนด เช่นการคัดกรองวัดไข้ก่อนใช้บริการ เตรียม เจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ มีการโทรนัดหมายล่วงหน้า ผู้ใช้บริการให้ความร่วมมือเป็นอย่าง ดี เนื่องจากมีการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการลงทะเบียน ผู้ใช้บริการผ่านแอพพลิเคชันไทยชนะหรือมีการบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการให้ครบถ้วนอีกด้วย


Share: