ลงพื้นที่ตำบลบางลึก ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีผู้สูงอายุมีภาระเลี้ยงดูหลานพิการ และกรณีผู้สูงอายุมีภาระเลี้ยงดูมารดาพิการ

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นาย อรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาว ณัฐนารี ทองงาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายประภาวรินทร์ สิทธิสถิตย์ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 2 ครอบครัว เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีผู้สูงอายุมีภาระเลี้ยงดูหลานพิการทางสติปัญญา และกรณีผู้สูงอายุมีภาระเลี้ยงดูมารดาพิการ จากการลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงพบว่า ผู้ประสบปัญญาเป็นผู้สูงอายุปัจจุบันประกอบอาชีพค้าขายซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) อันส่งผลให้รายได้ลดลงและไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จึงพิจารณาให้ความช่วยเหลือทั้ง 2 ครอบครัว โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบ ปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินจำนวน 2,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น


Share: