ลงพื้นที่มอบบ้านผู้สูงอายุ ที่ได้รับเงินอุดหนุนการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ทหาร จากกองพันทหารปืนใหญ่ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่มอบ บ้านผู้สูงอายุ ที่ได้รับเงินอุดหนุนการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ ปลอดภัย เป็นเงินจำนวน 22,500 บาท และได้รับการสมทบจากกองพันทหารปืนใหญ่ มทบ.ชุมพร จำนวน 3,000 บาท และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ให้แก่กลุ่มเปราะบาง ครอบครัว คนพิการ ในพื้นที่ตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 2 ครอบครัว โดยสนง.พมจ.ชุมพร พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง


Share: