ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ขอรับกู้ยืมเงินคนพิการประกอบอาชีพ

วันที่ 19 มกราคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยศูนย์บริการ คนพิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ขอรับกู้ยืมเงินคนพิการประกอบอาชีพรายใหม่ จำนวน 7 ราย และ เยี่ยมบ้านเงินกู้ประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน จำนวน 2 ราย ในอำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


Share: