ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 ในพื้นที่ อ.ละแม

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร นายกิติศักดิ์ชูกลาง และนายนพรัตน์ พึ่งพลเจ้าหน้าที่ สนง..พมจ.ชุมพร ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย อำเภอละแม ได้ไปเยี่ยมบ้านครอบครัวผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 ในพื้นที่ อำเภอละแม จำนาน 9 ราย เพื่อประกอบการพิจารณช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ครอบครัว และทุนการศึกษาเด็กในครอบครัว จากมูลนิธิราชประชานุเคราห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


Share: