ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ

          เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นางสาวปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวดาวนภา สุพมิตร นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อสอบข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ และอำเภอสวี จำนวน 5 ราย เรียบร้อยแล้ว


Share: