ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ

          วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวดาวนภา สุพมิตร

นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อสอบข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอท่าแซะ อำเภอปะทิวและอำเภอเมืองชุมพร จำนวน 11 ราย เรียบร้อยแล้ว


Share: